• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

IZVOD IZ PLANA UPRAVLJANJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2023.g.

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

 

REDNI

BROJ

 

VRSTA RIBE

 

NAJMANJA

DUŽINA (cm)

 

LOVOSTAJ

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV

(kom. ili kom. / kg)

1.

ŠTUKA

40

01.02. – 31.03.

2 kom. / 5 kg

2.

SMUĐ

40

01.03. – 31.05.

2 kom. / 5 kg

3.

MLADICA

80

16.02. – 30.09.

1 kom.

4.

POTOČNA PASTRVA

30

01.10. – 28. / 29.02.

1 kom.

5.

KALIFORNIJSKA PASTRVA

30

-

1 kom.

6.

ŠARAN*

40

01.04. – 31.05.

2 kom. / 5 kg

7.

LIPLJAN

30

16.10. - 15.05.

1 kom.

8.

KEČIGA

40

01.03. – 31.05.

1 kom.

9.

SOM

60

16.04. – 15.06.

2 kom. / 5 kg

10.

AMUR

-

-

2 kom. / 5 kg

11.

LINJAK

20

-

2 kom. / 5 kg

12.

DEVERIKA

-

-

10 kom. / 5 kg

13.

KLEN

-

-

10 kom. / 5 kg

14.

PODUST

-

-

10 kom. / 5 kg

15.

MRENA

28

-

3 kom. / 5 kg

16.

BOLEN

-

-

2 kom. / 5 kg

17.

MANJIĆ

-

-

3 kom. / 5 kg

18.

OSTALE VRSTE RIBA

-

-

10 kom. / 5 kg

 

NAPOMENE: - Strogo zaštićene vrsta ribe su Gavčica, Balonijev balavac, Prugasti balavac, Bijeloperajna krkuša, Zlatni vijun, Crnka, Mali vretenac i Veliki vretenac. Primjerak strogo zaštićene vrste riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora odmah vratiti u vodu iz koje je ulovljen po principu Ulovi i pusti. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica, bezribica, glavoćič okrugljak i riječni glavočić mogu se loviti bez ograničenja komada i kilograma. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje. Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti u vodu. Maksimalni dnevni ulov ribe po ribiču je do 5 kg dnevno i to do 10 kom. ribe ovisno o vrsti ribe. Dnevni ulov ne smije premašiti 5 kg ribe, osim u slučaju da je riba veća od 5 kg i tada se može uzeti samo 1 kom. dnevno. U slučaju lova različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov je najviše 2 kom., osim na drenažnim kanalima gdje je dozvoljeni dnevni ulov 1 kom.. Maksimalni godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom. Na šljunčari «Crna Mlaka» zabranjen je noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru ( ima parkiralište ispred ).

Na šljunčari «Crna Mlaka» od 01.01.2023.g. dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom i ulov od 1 kom. ribe na dan osim za pastrvskog grgeča za kojeg vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ ( odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. i 18.12.2023.g. ).

Na Drenažnom kanalu, desne i lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec ( Varaždinsko jezero ) dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), samo umjetnim mamcima ( varalice, mušice i slični umjetni mamci ), uzeti 1 potočnu ili kalifornijsku pastrvu dnevno i obavezna je upotreba podmetača. Zabranjen je ribolov od 01.10. do 28./29.02., zabranjen je noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je ribolov cijelom desnom obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog kanala ), zabranjena je vožnja automobilom za vrijeme ribolova, automobil se mora parkirati kod mostića ispod brane, 50 m uzvodno ili nizvodno. Na rijeci Plitvici dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je noćni ribolov. Na potoku Zbel, dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom (alatom), samo umjetnim mamcima (varalice, mušice i slični umjetni mamci ), a zabranjen je noćni ribolov i ribolov svim prirodnim mamcima. Na mrtvici Stružer, rukavcima Dedova graba i Komarščica ( u općini Petrijanec ), dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je ribolov sa živom i mrtvom ribom ( odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 19.01.2020.g. i 09.01.2022.g. ).

 

OSTALO: *Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a  za akumulacijska jezera ( dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora vodne građevine, u sustavu za nesmetan prolaz ribe i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde vodne građevine ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 51., st. 5. i 6.).

 

UGOVORI O RECIPROCITETU U SPORTSKOM RIBOLOVU

Od 01.01.2023.g. raskidaju se ugovori o reciprociteti sa SSRDMŽ-e i ŠRD Ludbreg, a novi se neće potpisivati ( odluka Upravnog odbora ŠRK-a Varaždin od 21.12.2023.g. ).

 

ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE:

Godišnje, višednevne, dnevne dozvole i članarine mogu se kupiti:

U ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, od 8 do 12 sati ( ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ) te od 14 do 18 sati srijedom, kod blagajnika, Marijan Lisjak.

Višednevne i dnevne dozvole mogu se kupiti:

U trgovini ribičkog pribora Interland, kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433,

( trgovina Interland, Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, od 8 do 15 sati ).

U trgovini ribičkog pribora Alibi, Dravska 7, Gornje Vratno, 42208 Cestica, u radno vrijeme, tel. 042 218 747.

U cafe baru MAPS, Optujska 72, 42000 Varaždin, u radno vrijeme.

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pomoću uputa na stranici.

Članarine:

Seniori i HRVI 66,73 eur ( 502,78 kn ), seniorke, juniorke i juniori 21,73 eur ( 163,72 kn ), kadeti i kadetkinje 8,00 eur ( 60,28 kn ) godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon.

Ribolovne dozvole:

Godišnja za odrasle ( seniori, seniorke, juniori, juniorke i HRVI ) 13,27 eur ( 100,00 kn ),  dnevna 15,00 eur ( 113,02 ) kn, trodnevna 30,00 eur ( 226,04 kn ) i sedmodnevna 55,00 eur

( 414,40 kn ).

 

OBVEZE ČLANOVA:

U 2023.g., odlukom Skupštine , za članove, seniore od 18 do 65 godina starosti, osim HRVI i invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se doprinos u iznosu od 20,00 eur ( 150,69 kn ) u 2024.g.. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje i sl. ) se održavaju od ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora biti u skladu sa Zakonima, Statutom kluba i Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu, je obvezno imati dozvolu za ribolov ( godišnju, dnevnu ili višednevnu ) i instaliranu aplikaciju Mribič u mobitelu ( preuzimanje na Google trgovini play ili Apple trgovini, a aplikacija se može koristiti i na internet pregledniku, na linku https://slatkovodno.ribarstvo.hr/mribicweb/#/ ) u koju se treba upisati vrijeme izlaska, podatke o zadržanom ulovu i vrijeme završetka ribolova. Oni koji nemaju mobitel i računalo mogu popuniti obrazac popisa ulova za tekuću godinu i predati ga u klub do 15.01.2024. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone ribočuvara (098 281409 – VODITELJ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka treba prijaviti na telefone odgovornih u klubu ili ribočuvara.

 

RIBOLOVNO PODRUČJE ŠRK-a VARAŽDIN :

ŠRK Varaždin ima ribolovno pravo u 1. ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Varaždina i općina Petrijanec, Sračinec, Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki, osim izdvojene ribolovne zone: jezero Motičnjak u gradu Varaždinu te izdvojene ribolovne zone: jezero Vidovec u općini Vidovec. Članovi i ribolovci sa dozvolom ribolov mogu obavljati na svim vodama koje se nalaze u gore navedenim zonama ( Ormoško jezero: dio kraja jezera i pripadajući rukavci u administrativnim granicama općine Petrijanec; rijeka Drava: od brane HE Varaždin u Strmcu do grada Varaždina u administrativnim granicama republike Hrvatske i županije Varaždinske, dovodni i odvodni kanali HE Varaždin sa drenažnim kanalima; rijeka Drava: od brane HE Čakovec do Pustog zida sa svim pripadajućim rukavcima s lijeve i desne strane te dovodni i odvodni kanali HE Čakovec sa drenažnim kanalima u administrativnim granicama županije Varaždinske; Varaždinsko jezero u administrativnim granicama županije Varaždinske; rukavac Dabrov kanal; rijeka Plitvica sa rukavcima; kanal Plitvica; potoci Zbel, Crna mlaka, Tužna i Piškornica; šljunčara Crna Mlaka ) osim izdvojenih zona: jezero Motičnjak i jezero Vidovec.