• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

 

ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB VARAŽDIN,

Ul. MEĐIMURSKA 35 A, 42000 VARAŽDIN,

MATIČNI BROJ:  3015467, OIB: 36847741918, 

IBAN: HR 72 2360 0001 1017 4166 1, ZABA,

TEL./FAX. 042/214477, www.srk-varazdin.hr,

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

IZVOD IZ PLANA UPRAVLJANJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2020.g.

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

 

REDNI

BROJ

 

VRSTA RIBE

 

NAJMANJA

DUŽINA (cm)

 

LOVOSTAJ

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV

(kom. ili kom. / kg)

1.

ŠTUKA

40

01.02. – 31.03.

2 kom.

2.

SMUĐ

40

01.03. – 31.05.

2 kom.

3.

MLADICA

80

16.02. – 30.09.

1 kom.

4.

POTOČNA PASTRVA

30

01.10. – 28. / 29.02.

1 kom.

5.

KALIFORNIJSKA PASTRVA

30

-

1 kom.

6.

ŠARAN*

40

01.04. – 31.05.

2 kom.

7.

LIPLJAN

30

16.10.-15.05.

1 kom.

8.

KEČIGA

40

01.03. – 31.05.

1 kom.

9.

SOM

60

16.04. – 15.06.

2 kom.

10.

AMUR

-

-

2 kom.

11.

LINJAK

20

-

2 kom.

12.

DEVERIKA

-

-

10 kom. / 5 kg

13.

KLEN

-

-

10 kom. / 5 kg

14.

PODUST

-

-

10 kom. / 5 kg

15.

MRENA

28

-

3 kom.

16.

BOLEN

-

-

2 kom.

17.

MANJIĆ

-

-

3 kom.

18.

OSTALE VRSTE RIBA

-

-

10 kom. / 5 kg

 

NAPOMENE: - Strogo zaštićene vrsta ribe su Gavčica, Balonijev balavac, Prugasti balavac, Bijeloperajna krkuša, Zlatni vijun, Crnka, Mali vretenac i Veliki vretenac. Primjerak strogo zaštićene vrste riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora odmah vratiti u vodu iz koje je ulovljen po principu Ulovi i pusti. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica, bezribica, glavoćič okrugljak i riječni glavočić mogu se loviti bez ograničenja komada i kilograma. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje. Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti u vodu. Maksimalni dnevni ulov ribe po ribiču je do 5 kg dnevno i to do 10 kom. ribe ovisno o vrsti ribe. Dnevni ulov ne smije premašiti 5 kg ribe, osim u slučaju da je riba veća od 5 kg i tada se može uzeti samo 1 kom. dnevno. U slučaju lova različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov je najviše 2 kom. Maksimalni godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom. Na šljunčari «Crna Mlaka» zabranjen je noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru ( ima parkiralište ispred ), a od 01.01.2018.g. vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ za svu ribu ( odluka Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. ). Na Drenažnom kanalu , lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec ( Varaždinsko jezero ) dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), samo umjetnim mamcima ( varalice, mušice i slični umjetni mamci ), uzeti 1 kalifornijsku pastrvu dnevno i obavezna je upotreba podmetača. Zabranjen je ribolov od 01.11. do 28./ 29.02., zabranjen je noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je ribolov cijelom desnom obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog kanala ), zabranjena je vožnja automobilom za vrijeme obavljanja ribolova, automobil se mora parkirati kod mostića ispod brane, 50 m uzvodno ili nizvodno. Na rijeci Plitvici dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je noćni ribolov. Na potoku Zbel, dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom (alatom), samo umjetnim mamcima (varalice, mušice i slični umjetni mamci ), a zabranjen je noćni ribolov i ribolov svim prirodnim mamcima. Na mrtvici Stružer, rukavcima Dedova graba i Komarščica ( u općini Petrijanec ), dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je ribolov sa živom i mrtvom ribom ( odluka Skupštine ŠRK-a Varaždin od 19.01.2020.g. ).

 

OSTALO: *Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a  za akumulacijska jezera ( dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora vodne građevine, u sustavu za nesmetan prolaz ribe i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde vodne građevine ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 51., st. 5. i 6.).

 

UGOVORI O RECIPROCITETU U SPORTSKOM RIBOLOVU

  • Reciprocitet sa Savezom sportsko ribolovnih društava Međimurske županije plaća se 150,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 01.2010.g. i odnosi se na slijedeće vode: Staro korito rijeke Drave od mjesta Trnovec  ( međimurski ) do cestovnog mosta kod Varaždina; jezero HE Čakovec s drenažnim kanalima, od cestovnog mosta kod Varaždina do brane HE Čakovec; Derivacioni kanal i staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec nizvodno, unutar administrativnih granica Varaždinske i Međimurske županije, a unutar ribolovne zone kojom gospodare potpisnice ugovora ( prijelaz dalekovoda preko kanala HE i rijeka Drava do Pustog zida ). Uplate u SŠRDMŽ-e, Jurice Muraia 2, 40000 Čakovec, 040 395091, Darko Oreški ).
  • Reciprocitet sa ŠRD LUDBREGOM plaća se 200,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 29.12.2010.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin osim šljunčare Crna Mlaka; vode kojima gospodari ŠRD Ludbreg: – staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec do utoka u jezero HE Dubrava te od jezera HE Dubrava do naselja Selnica; jezero HE Dubrava sa pripadajućim postranim potocima te derivacioni kanal uz desnu obalu jezera, rijeka Bednja od naselja Leskovac toplički do ušća u rijeku Dravu sa pripadajućim pritocima; rijeka Plitvica od naselja Vrbanovec do ušća u rijeku Dravu ( uplata u rib. domu ŠRD-a Ludbreg ili tajniku Draženu Filipoviću, 099 2256268 ).

3.) Reciprocitet sa ŠRD IVANCOM plaća se 200,00 kn godišnje ugovor vrijedi od 01.01. do       31.12.2020.g. i odnosi se na slijedeće vode:Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode       kojima gospodari ŠRD Ivanec. Uplate kod tajnika, Branko Matijević, 098 446 565 uz naruđbu.

  • Reciprocitet sa SRK OPĆINE CESTICA 1995 plaća se 250,00 kn godišnje, ugovor vrijedi od 01.01. do 31.12.2020.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode kojima gospodari SRK Općine Cestica 1995. Uplate kod tajnika SRK Općine Cestica 1995, Miran Vinter, 099 8453824 uz naruđbu.
  • Reciprocitet sa ŠRK AZZURROM plaća se 200,00 kn godišnje ugovor vrijedi neograničeno od 01.01.2019.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode kojima gospodari ŠRK Azzurro. Uplate kod predsjednika ŠRK Azzurro, Egon Kovačić, 042 201089, 097 718 2770 uz naruđbu.

DOZVOLE:

Godišnje, dnevne dozvole i članske iskaznice mogu se kupiti: - U ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, od 8 do 12 sati ( ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ) te od 14 do 18 sati srijedom, kod blagajnika, Marijan Lisjak, mob. 098 715768. U trgovini LB ( samo dnevne dozvole ) E.Kumičića 80, 42000 Varaždin, u slobodno vrijeme. U trgovini AKRO, Marijana Klarić ( samo dnevne dozvole ) u K.Tomislava 33, Hrašćica, 42000 Varaždin. Članarina: 50 kn godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon. Dozvole: Odrasli 400 kn, žene 200 kn, juniori 200 kn, HRVI 400 kn, dnevne 60 kn, nečlanovi odrasli i HRVI 800 kn, nečlanovi žene i juniori 400 kn.

 

OBVEZE ČLANOVA:

U 2020.g., odlukom skupštine , za seniore od 18 do 65 godina starosti, osim invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se doprinos u iznosu od 100,00 kn. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje, uređenje i sl. ) se održavaju od ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora biti u skladu sa Zakonima, Statutom kluba i Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu je obvezno imati dozvolu za ribolov i knjižicu popisa ulova u koju se treba upisati podatke o zadržanom ulovu. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone ribočuvara ( 098 281409 – VODITELJ ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka treba prijaviti na telefone odgovornih osoba u klubu ili ribočuvara. Kupci dnevne dozvole moraju u roku 7 dana ovlašteniku predati Popis dnevnog ulova. Nakon protekle godine obvezno je popuniti obrazac Popis godišnjeg ulova u sportskom ribolovu  i predati ga u klub do kraja mjeseca siječnja ( 31.01.2021. ).