• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

IZVOD IZ PLANA UPRAVLJANJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2024.g.

 

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

 

REDNI

BROJ

 

VRSTA RIBE

 

NAJMANJA

DUŽINA (cm)

 

LOVOSTAJ

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV

(kom. ili kom. / kg)

1.

ŠTUKA

40

01.02. – 31.03.

2 kom. / 5 kg

2.

SMUĐ

40

01.03. – 31.05.

2 kom. / 5 kg

3.

MLADICA

80

16.02. – 30.09.

1 kom.

4.

POTOČNA PASTRVA

30

01.10. – 28. / 29.02.

1 kom.

5.

KALIFORNIJSKA PASTRVA

30

-

1 kom.

6.

ŠARAN*

40

01.04. – 31.05.

2 kom. / 5 kg

7.

LIPLJAN

30

16.10. - 15.05.

1 kom.

8.

KEČIGA

40

01.03. – 31.05.

1 kom.

9.

SOM

60

16.04. – 15.06.

2 kom. / 5 kg

10.

AMUR

-

-

2 kom. / 5 kg

11.

LINJAK

20

-

2 kom. / 5 kg

12.

DEVERIKA

-

-

10 kom. / 5 kg

13.

KLEN

-

-

10 kom. / 5 kg

14.

PODUST

-

-

10 kom. / 5 kg

15.

MRENA

28

-

3 kom. / 5 kg

16.

BOLEN

-

-

2 kom. / 5 kg

17.

MANJIĆ

-

-

3 kom. / 5 kg

18.

OSTALE VRSTE RIBA

-

-

10 kom. / 5 kg

 

NAPOMENE: - Strogo zaštićene vrsta ribe su Gavčica, Balonijev balavac, Prugasti balavac, Bijeloperajna krkuša, Zlatni vijun, Crnka, Mali vretenac i Veliki vretenac. Primjerak strogo zaštićene vrste riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora odmah vratiti u vodu iz koje je ulovljen po principu Ulovi i pusti. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica, bezribica, glavoćič okrugljak i riječni glavočić mogu se loviti bez ograničenja komada i kilograma. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje. Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti u vodu. Maksimalni dnevni ulov ribe po ribiču je do 5 kg dnevno i to do 10 kom. ribe ovisno o vrsti ribe. Dnevni ulov ne smije premašiti 5 kg ribe, osim u slučaju da je riba veća od 5 kg i tada se može uzeti samo 1 kom. dnevno. U slučaju lova različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov je najviše 2 kom., osim na drenažnim kanalima gdje je dozvoljeni dnevni ulov 1 kom.. Maksimalni godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom. Na šljunčari «Crna Mlaka» zabranjen je noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru ( ima parkiralište ispred ).

Na šljunčari «Crna Mlaka» od 01.01.2023.g. dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom i ulov od 1 kom. ribe na dan osim za pastrvskog grgeča za kojeg vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ ( odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. i 18.12.2022.g. ).

Na Drenažnom kanalu, desne i lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec ( Varaždinsko jezero ) dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), samo umjetnim mamcima ( varalice, mušice i slični umjetni mamci ), uzeti 1 potočnu ili kalifornijsku pastrvu dnevno i obavezna je upotreba podmetača. Zabranjen je ribolov od 01.10. do 28./29.02., zabranjen je noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je ribolov cijelom desnom obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog kanala ), zabranjena je vožnja automobilom za vrijeme ribolova, automobil se mora parkirati kod mostića ispod brane, 50 m uzvodno ili nizvodno. Na rijeci Plitvici dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je noćni ribolov. Na potoku Zbel, dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom (alatom), samo umjetnim mamcima (varalice, mušice i slični umjetni mamci ), a zabranjen je noćni ribolov i ribolov svim prirodnim mamcima. Na mrtvici Stružer, rukavcima Dedova graba i Komarščica ( u općini Petrijanec ), dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je ribolov sa živom i mrtvom ribom ( odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 19.01.2020.g. i 09.01.2022.g. ).

 

OSTALO: *Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a  za akumulacijska jezera ( dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora vodne građevine, u sustavu za nesmetan prolaz ribe i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde vodne građevine ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 51., st. 5. i 6.).

 

UGOVORI O RECIPROCITETU U SPORTSKOM RIBOLOVU:

Reciprociteta nema ( odluka Upravnog odbora ŠRK-a Varaždin od 21.12.2022.g. ).

 

ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE:

Godišnje, višednevne, dnevne dozvole i članarine mogu se uplatiti, kupiti u ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, kod blagajnika:

  • Od 01.01. – 29.02.2024.: od 16 do 20 sati srijedom te od 9 do 13 sati subotom i nedjeljom.
  • Od 01.03. – 30.06.2024.: od 8 do 12 sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom te od 14 do 18 sati
  • Od 01.07. – 31.12.2024.: od 8 do 12 sati ponedjeljkom i petkom te od 14 do 18 sati

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pomoću uputa na stranici.

 

Višednevne i dnevne dozvole mogu se uplatiti, kupiti:

U trgovini ribičkog pribora Interland, kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433,

( trgovina Interland, Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, od 8 do 16 sati ).

U trgovini ribičkog pribora Alibi, Dravska 7, Gornje Vratno, 42208 Cestica, u radno vrijeme, tel. 042 218 747.

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pomoću uputa na stranici.