ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE:

Godišnje, višednevne, dnevne dozvole i članarine mogu se uplatiti, kupiti u ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, kod blagajnika:

  • Od 01.01. – 29.02.2024.: od 16 do 20 sati srijedom te od 9 do 13 sati subotom i nedjeljom.
  • Od 01.03. – 30.06.2024.: od 8 do 12 sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom te od 14 do 18 sati
  • Od 01.07. – 31.12.2024.: od 8 do 12 sati ponedjeljkom i petkom te od 14 do 18 sati

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pomoću uputa na stranici.

 

Višednevne i dnevne dozvole mogu se uplatiti, kupiti:

U trgovini ribičkog pribora Interland, kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433,

( trgovina Interland, Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, od 8 do 16 sati ).

U trgovini ribičkog pribora Alibi, Dravska 7, Gornje Vratno, 42208 Cestica, u radno vrijeme, tel. 042 218 747.

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pomoću uputa na stranici.

 

 

 

Članarine, cijena:

Seniori i seniori HRVI 76,73 eur, seniorke, seniorke HRVI, juniorke i juniori 21,73 eur, kadeti i kadetkinje 8,00 eur godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon.

Ribolovne dozvole, cijena:

Godišnja za odrasle ( seniori, seniorke, juniori, juniorke i HRVI ) 13,27 eur,  dnevna 15,00 eur, trodnevna 35,00 eur i sedmodnevna 55,00 eur.

 

OBVEZE ČLANOVA:

U 2024.g., odlukom Skupštine , za članove, seniore od 18 do 65 godina starosti, osim HRVI i invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se doprinos u iznosu od 20,00 eur u 2025.g.. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje i sl. ) se održavaju od ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora biti u skladu sa Zakonima, Statutom kluba i Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu, je obvezno imati dozvolu za ribolov ( godišnju, dnevnu ili višednevnu ). Aplikaciju Mribič u mobitelu ( preuzimanje na Google trgovini play ili Apple trgovini ) ili na internet pregledniku, na linku https://slatkovodno.ribarstvo.hr/mribicweb/#/ koriste za prijavu ribiči koji nakon završetka ribolova, a prije napuštanja ribolovnog mjesta, samo u slučaju da ZADRŽAVAJU ULOV. Ribiči koji ne zadržavaju ulov ( ulovi i pusti sustav ) ne moraju imati pametni telefon kao niti instaliranu aplikaciju Mribič. Oni koji nemaju mobitel i računalo, a imaju zadržani ulov, mogu ručno popuniti obrazac Popisa ulova za tekuću godinu i predati ga u klub do 15.01.2025. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone ribočuvara (098 281409 – VODITELJ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka treba prijaviti na telefone odgovornih u klubu ili ribočuvara.

 

RIBOLOVNO PODRUČJE ŠRK-a VARAŽDIN :

ŠRK Varaždin ima ribolovno pravo u 1. ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Varaždina i općina Petrijanec, Sračinec, Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki, osim izdvojene ribolovne zone: jezero Motičnjak u gradu Varaždinu te izdvojene ribolovne zone: jezero Vidovec u općini Vidovec. Članovi i ribolovci sa dozvolom ribolov mogu obavljati na svim vodama koje se nalaze u gore navedenim zonama ( Ormoško jezero: dio kraja jezera i pripadajući rukavci u administrativnim granicama općine Petrijanec; rijeka Drava: od brane HE Varaždin u Strmcu do grada Varaždina u administrativnim granicama republike Hrvatske i županije Varaždinske, dovodni i odvodni kanali HE Varaždin sa drenažnim kanalima; rijeka Drava: od brane HE Čakovec do Pustog zida sa svim pripadajućim rukavcima s lijeve i desne strane te dovodni i odvodni kanali HE Čakovec sa drenažnim kanalima u administrativnim granicama županije Varaždinske; Varaždinsko jezero u administrativnim granicama županije Varaždinske; rukavac Dabrov kanal; rijeka Plitvica sa rukavcima; kanal Plitvica; potoci Zbel, Crna mlaka, Tužna i Piškornica; šljunčara Crna Mlaka ) osim izdvojenih zona: jezero Motičnjak i jezero Vidovec.

  

Slika 1 –  Ribolovno područje ŠRK-a Varaždin, granice općina i naselja u Varaždinskoj županiji, Područni ured za katastar Varaždin.