ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE:

Godišnje, višednevne, dnevne dozvole i članske iskaznice mogu se kupiti: - U
ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, od 8 do 12 sati ( ponedjeljkom,
petkom ) te od 14 do 18 sati srijedom, kod blagajnika, Marijan Lisjak,mob. 098 715768.
Kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433( samo višednevne i dnevne dozvole )
Kod predsjednika Kristijan Kosmačin, 098 966 04 27 ( samo višednevne i dnevne dozvole )
Članarine: Seniori i HRVI 400 kn, seniorke, juniorke i juniori 150 kn,
kadeti i kadetkinje 50 kn godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon. Ribolovne
dozvole: Odrasli ( seniori, seniorke, juniori, juniorke i HRVI ) 100 kn, dnevna 70 kn,
trodnevna 150 kn i sedmodnevna 300 kn.

RIBOLOVNO PODRUČJE ŠRK-a VARAŽDIN :

ŠRK Varaždin ima ribolovno pravo u 1. ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovne
zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Varaždina i općina Petrijanec, Sračinec,
Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki, osim izdvojene ribolovne zone:
jezero Motičnjak u gradu Varaždinu te izdvojene ribolovne zone: jezero Vidovec u općini
Vidovec. Članovi i ribolovci sa dozvolom ribolov mogu obavljati na svim vodama koje se
nalaze u gore navedenim zonama ( Ormoško jezero: dio kraja jezera i pripadajući rukavci u
administrativnim granicama općine Petrijanec; rijeka Drava: od brane HE Varaždin u Strmcu
do grada Varaždina u administrativnim granicama republike Hrvatske i županije Varaždinske,
dovodni i odvodni kanali HE Varaždin sa drenažnim kanalima; rijeka Drava: od brane HE
Čakovec do Pustog zida sa svim pripadajućim rukavcima s lijeve i desne strane te dovodni i
odvodni kanali HE Čakovec sa drenažnim kanalima u administrativnim granicama županije
Varaždinske; Varaždinsko jezero u administrativnim granicama županije Varaždinske;
rukavac Dabrov kanal; rijeka Plitvica sa rukavcima; kanal Plitvica; potoci Zbel, Crna mlaka,
Tužna i Piškornica; šljunčara Crna Mlaka ) osim izdvojenih zona: jezero Motičnjak i jezero
Vidovec.


IZVOD IZ PLANA UPRAVLJANJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2022.g.
DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

 

DOZVOLJENI DNEVNI
ULOV
(kom. ili kom. / kg)
1. ŠTUKA 40cm 01.02. – 31.03. 2 kom.
2. SMUĐ 40cm 01.03. – 31.05. 2 kom.
3. MLADICA 80cm 16.02. – 30.09. 1 kom.
4. POTOČNA PASTRVA 30cm 01.10. – 28. / 29.02. 1 kom.
5. KALIFORNIJSKA PASTRVA 30cm - 1 kom.
6. ŠARAN* 40cm 01.04. – 31.05. 2 kom.
7. LIPLJAN 30cm 16.10. - 15.05. 1 kom.
8. KEČIGA 40cm 01.03. – 31.05. 1 kom.
9. SOM 60cm 16.04. – 15.06. 2 kom.
10. AMUR - - 2 kom.
11. LINJAK 20cm - 2 kom.
12. DEVERIKA - - 10 kom. / 5 kg
13. KLEN - - 10 kom. / 5 kg
14. PODUST - - 10 kom. / 5 kg
15. MRENA 28cm - 3 kom.
16. BOLEN - - 2 kom.
17. MANJIĆ - - 3 kom.
18. OSTALE VRSTE RIBA - - 10 kom. / 5 kg
NAPOMENE: - Strogo zaštićene vrsta ribe su Gavčica, Balonijev balavac, Prugasti balavac,
Bijeloperajna krkuša, Zlatni vijun, Crnka, Mali vretenac i Veliki vretenac. Primjerak strogo
zaštićene vrste riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora odmah vratiti u
vodu iz koje je ulovljen po principu Ulovi i pusti. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica,
bezribica, glavoćič okrugljak i riječni glavočić mogu se loviti bez ograničenja komada i
kilograma. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje.
Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina
moraju se neoštećene vratiti u vodu. Maksimalni dnevni ulov ribe po ribiču je do 5 kg dnevno
i to do 10 kom. ribe ovisno o vrsti ribe. Dnevni ulov ne smije premašiti 5 kg ribe, osim u
slučaju da je riba veća od 5 kg i tada se može uzeti samo 1 kom. dnevno. U slučaju lova
različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov je najviše 2 kom. Maksimalni
godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom. Na šljunčari «Crna Mlaka» zabranjen je
noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru ( ima parkiralište
ispred ), a od 01.01.2018.g. vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ za svu ribu ( odluka
Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. ).

Na Drenažnom kanalu, desne i lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec (
Varaždinsko jezero ) dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), samo umjetnim
mamcima ( varalice, mušice i slični umjetni mamci ), uzeti 1 potočnu ili kalifornijsku pastrvu
dnevno i obavezna je upotreba podmetača. Zabranjen je ribolov od 01.10. do 28./29.02.,
zabranjen je noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je
ribolov cijelom desnom obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog
kanala ), zabranjena je vožnja automobilom za vrijeme ribolova, automobil se mora parkirati
kod mostića ispod brane, 50 m uzvodno ili nizvodno. Na rijeci Plitvici dozvoljen je ribolov
sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je noćni ribolov. Na potoku Zbel, dozvoljen je
ribolov sa 1 ribolovnim štapom (alatom), samo umjetnim mamcima (varalice, mušice i slični
umjetni mamci ), a zabranjen je noćni ribolov i ribolov svim prirodnim mamcima. Na
mrtvici Stružer, rukavcima Dedova graba i Komarščica ( u općini Petrijanec ), dozvoljen je
ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je ribolov sa živom i mrtvom ribom (
odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 19.01.2020.g. i 09.01.2022.g. ).
OSTALO: *Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom
ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne
odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin
dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a za akumulacijska jezera (
dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora vodne
građevine, u sustavu za nesmetan prolaz ribe i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde vodne
građevine ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 51., st. 5. i 6.).

UGOVORI O RECIPROCITETU U SPORTSKOM RIBOLOVU

1.) Reciprocitet sa Savezom sportsko ribolovnih društava Međimurske županije plaća se 300,00 kn
godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 01.01.2021.g. i odnosi se na slijedeće vode: Staro korito
rijeke Drave od mjesta Trnovec ( međimurski ) do cestovnog mosta kod Varaždina; jezero HE
Čakovec s drenažnim kanalima, od cestovnog mosta kod Varaždina do brane HE Čakovec;
Derivacioni kanal i staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec nizvodno, unutar administrativnih
granica Varaždinske i Međimurske županije, a unutar ribolovne zone kojom gospodare potpisnice
ugovora ( prijelaz dalekovoda preko kanala HE i rijeka Drava do Pustog zida ). Uplate u SŠRDMŽ-e,
Jurice Muraia 2, 40000 Čakovec, 040 395091, Darko Oreški ).
2.) Reciprocitet sa ŠRD LUDBREGOM plaća se 300,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od
01.01.2021.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin osim šljunčare
Crna Mlaka; vode kojima gospodari ŠRD Ludbreg: – staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec
do utoka u jezero HE Dubrava te od jezera HE Dubrava do naselja Selnica; jezero HE Dubrava sa
pripadajućim postranim potocima te derivacioni kanal uz desnu obalu jezera, rijeka Bednja od naselja
Leskovac toplički do ušća u rijeku Dravu sa pripadajućim pritocima; rijeka Plitvica od naselja
Vrbanovec do ušća u rijeku Dravu ( uplata u rib. domu ŠRD-a Ludbreg ili tajniku Draženu Filipoviću,
091 6215980).
3.) Reciprocitet sa ŠRD IVANCOM plaća se 200,00 kn godišnje ugovor vrijedi od 01.01. do
31.12.2022.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode
kojima gospodari ŠRD Ivanec. Uplate kod tajnika, Branko Matijević, 098 446 565 uz naruđbu.
4.) Reciprocitet sa SRK OPĆINE CESTICA 1995 plaća se 200,00 kn godišnje, ugovor vrijedi od
01.01. do 31.12.2022.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve
vode kojima gospodari SRK Općine Cestica 1995. Uplate kod tajnika SRK Općine Cestica 1995,
Miran Vinter, 099 8453824 uz naruđbu.

OBVEZE ČLANOVA:

U 2022.g., odlukom Skupštine , za članove, seniore od 18 do 65 godina starosti, osim HRVI i
invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se
doprinos u iznosu od 100,00 kn. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje i sl. ) se održavaju od
ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i
interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora biti u skladu sa Zakonima, Statutom kluba i
Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu, je obvezno imati dozvolu za ribolov ( godišnju,
dnevnu ili višednevnu ) i instaliranu aplikaciju Mribič u mobitelu ( preuzimanje na
Google trgovini play ili Apple trgovini, a aplikacija se može koristiti i na internet
pregledniku, na linku https://slatkovodno.ribarstvo.hr/mribicweb/#/ ) u koju se treba
upisati vrijeme izlaska, podatke o zadržanom ulovu i vrijeme završetka ribolova. Oni koji
nemaju mobitel i računalo mogu popuniti obrazac popisa ulova za tekuću godinu i predati ga
u klub do 15.01.2023. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do
odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema
rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni
su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu
ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na
jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone
ribočuvara (098 281409 – VODITELJ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka
treba prijaviti na telefone odgovornih u klubu ili ribočuvara.